Bằng cách đăng ký sử dụng các dịch vụ được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện này trên SV388.com (sau đây gọi riêng từng dịch vụ và tất cả được gọi chung là “SV3888”, “SV388”, “SV388.com” hoặc “Trang web”), bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi và bạn thừa nhận về mặt pháp lý là đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các “Điều khoản và Điều kiện” này. Nếu bạn không muốn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn không được đăng ký hay mở tài khoản và bạn sẽ không thể truy cập vào phần mềm cũng như các dịch vụ trò chơi được cung cấp cùng với đó.

Tất cả thông tin sản phẩm, đăng ký trên trang web và việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do SV3888 cung cấp đều phải tuân theo các “Điều khoản và Điều kiện chung” này.

SV3888 có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức sau khi được công bố trong phần “Điều khoản và Điều kiện chung” của trang web SV888. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều khoản và Điều kiện chung. Việc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web sau khi thay đổi hoặc cập nhật đã được thực hiện đối với Điều khoản và Điều kiện chung sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với thay đổi hoặc cập nhật nói trên.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung này thể hiện thỏa thuận hoàn chỉnh, cuối cùng và độc quyền giữa người dùng và SV888. Các “Điều khoản và Điều kiện chung” này thay thế và hợp nhất tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu biết trước đó giữa người dùng và SV3888. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện chung này, bạn đã không dựa vào bất kỳ sự đại diện nào trừ khi điều tương tự đã được đưa ra một cách rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện chung này.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa một điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào trên trang web SV3888, thì các điều khoản như đã nêu trong Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, yêu cầu bất kỳ người dùng nào cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về danh tính và tuổi như một điều kiện tiên quyết trước khi người dùng được phép tham gia hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SV388.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản của Người chơi, SV3888 có quyền đình chỉ tài khoản của Người chơi cho đến khi đạt được giải pháp. Việc gửi báo cáo về bất kỳ tranh chấp nào phải được lập thành văn bản và phải nêu rõ ngày, giờ và các chi tiết của tranh chấp. Để gửi tranh chấp, nó phải được gửi qua email đến [email protected] Ban quản lý rất coi trọng các tranh chấp của thành viên và sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước cần thiết và hợp lý để điều tra và giải quyết cuối cùng mọi tranh chấp.

SV388 bảo lưu quyền đình chỉ và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ số dư tín dụng còn lại nào trong tài khoản tại thời điểm đình chỉ và/hoặc chấm dứt như vậy sẽ được hoàn trả cho chủ sở hữu tài khoản thông qua phương thức thanh toán do SV3888 xác định. SV3888 cũng bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, coi là vô hiệu mọi khoản tiền thắng cược và hủy bỏ mọi số dư tín dụng hoặc bất kỳ khoản tiền thắng cược hoặc quyền lợi nào khác đối với tài khoản của bất kỳ người dùng nào cũng như việc sử dụng các dịch vụ của SV888 của bất kỳ người dùng nào.

Mỗi người dùng tự chịu trách nhiệm bảo mật số tài khoản và mật khẩu của mình. Mỗi người dùng SV3888, không có ngoại lệ, phải tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trẻ vị thành niên nào, sử dụng hoặc tái sử dụng tài khoản SV3888 của mình, truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ Trang web SV388 cũng như từ việc nhận bất kỳ giải thưởng nào. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch mua và/hoặc tổn thất nào tự phát sinh hoặc phát sinh thông qua bên thứ ba đối với tài khoản SV3888 của mình.

Chấp nhận và Xác nhận Đặt cược:

– Người chơi đặt cược phải đặt cược từ số tiền đã được ghi có vào tài khoản Người chơi tương ứng của họ. Tất cả cược sẽ bị coi là vô hiệu, nếu khi xem xét, người chơi phát hiện ra rằng Người chơi chưa bao giờ gửi tiền thành công hoặc hoàn thành bất kỳ Chuyển khoản nào vào tài khoản Người chơi tương ứng của họ. Sau khi gửi tiền thành công vào tài khoản của mình, tổng số tiền đặt cược của Người chơi phải bằng hoặc vượt quá số tiền đã gửi. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc không thể đăng ký bất kỳ khoản rút tiền nào, do đó Người chơi nên gửi tiền dựa trên nhu cầu.

– Cược đã xác nhận SV3888 không thể và sẽ không hủy cược của bất kỳ tài khoản Người chơi nào sau khi chúng đã được xác nhận, trừ khi cược bị tuyên bố vô hiệu hoặc trừ khi có trường hợp liên quan đến kết quả và dàn xếp không chính xác vì những lý do được nêu trong các Điều khoản & Điều kiện này.

– Hồ sơ cá cược chính xác Bất chấp mọi nỗ lực nhằm đảm bảo độ chính xác hoàn toàn, SV388 không và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào liên quan đến thông tin được cung cấp trên Trang web.

– Khấu trừ Cược / Tiền cược chưa được giải quyết sẽ được khấu trừ từ tài khoản Người chơi tương ứng tại thời điểm Đặt cược, bất kể khi nào kết quả được xác định hoặc công bố. SV3888 không thể và sẽ không hoàn trả Cược đặt vào các trò chơi mà Cược đã được mua cho các lần rút trong tương lai mà vẫn chưa được giải quyết hoặc kết thúc. Các Cược như vậy sẽ được giải quyết sau khi hoàn thành các trò chơi đó và tiền thắng cược, nếu có, sẽ được ghi có vào tài khoản của Người chơi tương ứng tại thời điểm đó.

– Quyết định đặt cược của SV388 là Quyết định cuối cùng Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện chung này, người dùng đồng ý rằng SV888 và hồ sơ của SV3888 sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản của bất kỳ cược đặt nào cũng như hoàn cảnh trong đó các cược đó được thực hiện.

– Trách nhiệm duy nhất của Người chơi đối với tiền thắng Bất kỳ khoản thuế và phí hiện hành nào phát sinh đối với bất kỳ khoản tiền thắng nào đã được trao cho bạn cũng như tất cả các khoản thanh toán khác được thực hiện cho Người chơi tương ứng được coi là trách nhiệm duy nhất của Người chơi. SV888 bảo lưu quyền báo cáo và giữ lại bất kỳ số tiền nào từ tiền thắng cược của Người chơi để tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào. Tiền thắng cược không thể được chuyển nhượng, thay thế hoặc đổi lấy bất kỳ hình thức tiền thắng cược nào khác.

Tiền đặt cược

– Số tiền đặt cược tối thiểu Số tiền đặt cược tối thiểu được áp dụng. Số tiền phụ thuộc vào Trò chơi/Sản phẩm cụ thể.

Tự động chơi Trò chơi thông qua việc sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào và bất kỳ hình thức thao túng nào đối với bất kỳ Trò chơi nào hoặc bất kỳ dữ liệu tài khoản nào của Người chơi đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của Người chơi vi phạm, xóa tất cả các tài khoản được liên kết, hủy bỏ và/ hoặc tịch thu bất kỳ giải thưởng và tiền gửi chưa thanh toán nào, cũng như truy tố dân sự/hình sự đối với Người chơi vi phạm. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chung này, Người chơi đồng ý rằng SV3888 sở hữu toàn quyền và không bị ràng buộc, dựa trên quyết định riêng của mình, để chấm dứt bất kỳ tài khoản nào của Người chơi vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, nếu nó thuộc về ý kiến của Ban quản lý rằng sự tham gia của Người chơi trên Trang web hoặc trên bất kỳ trò chơi nào được cung cấp trên đó sẽ gây tổn hại đến các nguyên tắc mà Trang web được vận hành. Người chơi theo đây từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền truy đòi đối với SV3888 trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chung này, Người chơi thừa nhận rằng không thể đạt được sự tự do hoàn toàn đối với các lỗi liên quan đến phần mềm máy tính. Nếu Người chơi biết rằng phần mềm có bất kỳ lỗi, trục trặc hoặc không hoàn chỉnh nào như vậy, thì Người chơi bị ràng buộc về mặt pháp lý để không lợi dụng bất kỳ lợi ích nào của phần mềm đó. Ngoài ra, khi nhận thức được các lỗi, trục trặc hoặc không đầy đủ như vậy, Người chơi có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo ngay cho SV888 bằng văn bản. Nếu bạn không hoàn thành các cam kết của mình theo điều khoản này, SV3888 có quyền được bồi thường đầy đủ cho tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí sửa chữa phần mềm có thể phát sinh từ sự thiếu sót hoặc hành động của Người chơi nhằm tận dụng các lỗi, trục trặc hoặc sự không hoàn chỉnh đó.

Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chung này, Người chơi đồng ý rằng SV3888 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào do giả mạo hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép Trang web hoặc tài khoản của Người chơi. Bất kỳ Người chơi nào cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống của Trang web hoặc tài khoản của Người chơi, can thiệp vào các thủ tục hoặc hiệu suất của Trang web hoặc trò chơi, hoặc cố tình làm hỏng hoặc phá hoại Trang web hoặc Trò chơi sẽ bị truy tố dân sự và/hoặc hình sự và sẽ dẫn đến việc tài khoản của Người chơi bị chấm dứt ngay lập tức cũng như bị tước bất kỳ và tất cả các giải thưởng mà Người chơi đã và đã được hưởng.

Trước khi phát hành hoặc phê duyệt bất kỳ khoản rút tiền nào, SV888 có quyền yêu cầu bất kỳ Người chơi nào cung cấp cho Ban quản lý các thông tin cần thiết như bằng chứng Nhận dạng Cá nhân, bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, Hộ chiếu, Bằng lái xe, sao kê ngân hàng gần đây hoặc tài liệu thích hợp khác khi SV388, theo quyết định riêng của mình, cho là cần thiết. Nếu Người chơi không tuân thủ bất kỳ yêu cầu bảo mật nào, SV3888 có quyền coi là vô hiệu mọi khoản tiền thắng cược trong tài khoản của Người chơi.

Tín dụng thắng

– Tiền thắng cược sẽ được tự động thêm vào tài khoản của Người chơi tương ứng, nếu thấy phù hợp. Những cập nhật này của tài khoản Người chơi không phải là ‘bằng chứng về chiến thắng’ và/hoặc có thể đề cập đến số tiền đã được chuyển (ghi nợ) từ Tài khoản tương ứng của bạn. Nếu sau khi xem xét thủ công, có bằng chứng về gian lận hoặc sơ suất, SV3888 có quyền hủy bỏ một số tiền thắng cược nhất định và thực hiện hành động thích hợp đối với bất kỳ tài khoản nào của Người chơi.

Tiền thưởng đề cập đến tiền ảo trên các sản phẩm được trao cho người dùng của SV888 vì mục đích quảng cáo. Người dùng không thể rút số tiền đó ngay sau khi họ đã được thưởng. Tùy thuộc vào loại tiền thưởng, các quy tắc xử lý tiền thưởng khác nhau có thể được áp dụng.

Tiền thưởng có thể được chuyển đổi thành tiền thật và sau đó được rút sau khi người dùng đã hoàn thành các yêu cầu cần thiết của chương trình khuyến mãi cụ thể.

Yêu cầu doanh thu mặc định là 20 x (Tiền gửi + Tiền thưởng).

Đối với bất kỳ cược nào được đặt, tiền sẽ được khấu trừ từ Số dư tiền mặt trong tài khoản của Người chơi tương ứng. Nếu không có Số dư tiền mặt, tiền cược sẽ được khấu trừ từ Số dư tiền thưởng trong tài khoản của Người chơi. Do đó, Số dư tiền thưởng sẽ chỉ được phát trong trường hợp thiếu tiền trong Số dư tiền mặt.

Tất cả các ưu đãi được giới hạn chỉ MỘT (1) tài khoản mở miễn phí cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.

Bất kỳ cược đặt vào hai bên đối lập sẽ không được đưa vào tính toán hoặc tính vào bất kỳ yêu cầu doanh thu nào.

Trong trường hợp rút tiền được thực hiện trước yêu cầu doanh thu gấp 20 lần, tiền thưởng và tiền thắng cược có thể bị mất. Tất cả các cược hòa hoặc hòa sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu.

Trừ khi được đề cập cụ thể khác trong các điều khoản của một chương trình khuyến mãi cụ thể, chỉ 25% tổng số tiền cược đặt vào bất kỳ trò chơi Roulette nào (tất cả các biến thể) và 50% tổng số tiền cược đặt vào bất kỳ trò chơi xèng và RNG nào sẽ được tính vào yêu cầu đặt cược của bất kỳ phần thưởng nào .

SV3888 bảo lưu quyền yêu cầu bằng chứng đầy đủ về danh tính của người chơi tại bất kỳ thời điểm nào. Bằng chứng đó phải chứng minh hợp pháp thông tin cá nhân của người chơi, chi tiết thanh toán và/hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào khác có thể được yêu cầu để vượt qua kiểm tra bảo mật có liên quan.

Không nhân viên hoặc người thân của bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của SV3888 có thể giữ tài khoản Người chơi tại bất kỳ thời điểm nào cũng như không tận dụng bất kỳ khuyến mại nào trên Trang web.

Bằng cách tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào do Trang web điều hành, Người chơi đồng ý tuân theo các Điều khoản & Điều kiện chung này cũng như những điều khoản được liệt kê trong từng chương trình khuyến mãi riêng lẻ. Bất kỳ Người chơi nào không muốn đồng ý với các điều khoản này nên liên hệ với Nhóm hỗ trợ của SV388 để biết thêm thông tin.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi hoặc khuyến mãi bị vi phạm, lạm dụng và không được chủ tài khoản Người chơi đủ điều kiện thực hiện hoặc nếu có bất kỳ bằng chứng nào về một loạt đặt cược của khách hàng hoặc nhóm khách hàng, do tiền thưởng tiền gửi hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác, dẫn đến lợi nhuận của khách hàng được đảm bảo, bất kể kết quả như thế nào, dù là cá nhân hay là một phần của nhóm, SV388 có quyền giữ lại, hủy bỏ hoặc đòi lại tiền thưởng cũng như tất cả tiền thắng cược. Ngoài ra, để trang trải chi phí quản lý và phí xử lý, SV3888 có quyền thu phí quản lý đối với Người chơi với giá trị có thể đạt tới giá trị của tiền thưởng tiền gửi.

Người chơi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và/hoặc chi phí phát sinh, cũng như báo cáo và thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành theo yêu cầu của luật điều chỉnh hiện hành khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SV3888.

Trong trường hợp các Điều khoản và Điều kiện chung được dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.