Tất cả Người chơi sẽ giữ cho Quyền quản lý của SV388, nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, người được cấp phép, nhà phân phối, nhà bán buôn, công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, nhà quảng cáo, người quảng bá hoặc các cơ quan, đối tác truyền thông, đại lý và nhà cung cấp khác vô hại và không thể chịu trách nhiệm ngay lập tức theo yêu cầu và sẽ bồi thường đầy đủ cho bất kỳ hoặc tất cả các bên này khỏi bất kỳ và/hoặc tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) có thể phát sinh, kể cả những khoản từ bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với bất kỳ Người chơi nào về bất kỳ tổn thất nào đối với nội dung hoặc tài liệu được tải lên hoặc qua việc chơi cá cược. Khi đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện chung này, Người chơi xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Người chơi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Chơi.

SV3888 cam kết đưa ra các giải pháp và khắc phục tranh chấp công bằng và kịp thời mà không phải trả chi phí hoặc gánh nặng quá mức, bằng cách lưu giữ hồ sơ giao dịch và cá cược chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính của mình. Các hồ sơ này được lưu trữ trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày giao dịch) và có thể được cơ quan giải quyết tranh chấp truy cập khi có yêu cầu.